Aktualności

Informacja dotycząca działalności szkółek w okresie ferii zimowych

29/12/2020 21:07

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi działalności szkółek w okresie ferii zimowych informujemy, że organizacja treningów jest dopuszczalna gdy dany podmiot organizuje go dla dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy (bez udziału publiczności). Uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym musi być potwierdzone przez polski związek sportowy.


Stosowne zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w rozgrywkach można uzyskać w Departamencie Rozgrywek Polskiego Związku Piłki Nożnej - pod adresem e-mail: rozgrywki@pzpn.p. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dn. 16 grudnia (Par. 11gg, ust 1-2) wypoczynek/obozy sportowe podczas ferii zimowych może być organizowany wyłącznie dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych: 1. W roku szkolnym 2020/2021 w czasie ferii zimowych, o których mowa w § 11gd, wypoczynek, o którym mowa w art. 92a-92t i art. 96a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest organizowany wyłącznie w kraju. Nie organizuje się wypoczynku za granicą. 2. Wypoczynek, o którym mowa w ust. 1, jest organizowany wyłącznie w formie: 1) półkolonii dla dzieci uczęszczających do klas I-IV szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-IV szkoły podstawowej; 2) obozów szkoleniowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe lub art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych. Z poważaniem, Zespół ds. Certyfikacji PZPN.