Aktualności

KURS SĘDZIOWSKI

13/12/2019 16:27

Kolegium Sędziów Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec w I kwartale 2020 roku organizuje „Kurs dla kandydatów na sędziów piłki nożnej”


Celem kursu jest zapoznanie Kandydatów z Przepisami Gry w Piłkę Nożną a także przybliżenie odpowiedzialnej roli sędziego piłkarskiego na zawodach, Zajęcia Kursu będą miały formę seminaryjną, prowadzić je będą doświadczeni sędziowie i obserwatorzy z wykorzystaniem najnowszych materiałów szkoleniowych. Kurs zakończy się egzaminem z wiedzy teoretycznej i sprawności fizycznej. Osoby które pozytywnie ukończą szkolenie otrzymają uprawnienia sędziego próbnego co upoważnia do prowadzenia zawodów piłkarskich. Wymagane warunki dla zakwalifikowania kandydata do udziału w „Kursie dla kandydatów na sędziego piłki nożnej”: 1. Wiek kandydata od 16 do 25 lat ( mile widziane kobiety) - zgoda opiekuna ustawowego na udział w Kursie (dot. kandydatów poniżej 18 roku życia). - w dniu rozpoczęcia Kursu osoba zgłaszająca się musi posiadać ukończony 16 rok życia, ponieważ w okresie 16-18 lat osoba ta posiada status: „sędziego – kandydata”. Sędzią próbnym może zostać osoba pełnoletnia ( po ukończeniu 18 lat). 2. Wykształcenie min. średnie, należy przedłożyć dokument (kserokopię) określający poziom wykształcenia . W wypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni dokument (świadectwo maturalne lub zaświadczenie o kontynuacji nauki w szkole kończącej się maturą itp.) 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania, jest to warunek dopuszczenia kandydata do egzaminu teoretycznego i sprawnościowego. 4. Złożone osobiście w siedzibie Podokręgu przez osobę zainteresowaną ankieta, zaświadczenie kandydata o niekaralności oraz trzy podpisane zdjęcia formatu legitymacyjnego. - wzór ankiety dostępny na stronie internetowej: KOLEGIUM SĘDZIÓW - PODOKRĘG SOSNOWIEC 5. Wszelkie informacje dotyczące „Kursu...”, oraz osobiste zapisy odbywać będą się w piątki 10, 17, 24, 31 stycznia 2020 roku w godzinach od 16.30 do 17.30 w siedzibie Podokręgu Sosnowiec, adres: Śląski Związek Piłki Nożnej – Podokręg Sosnowiec ul. Rzeźnicza 12 , 41-200 Sosnowiec, tel. 032 266 58 45.